Dumplings 4

   

Jieping and Qingling preparing the dumplings.

Jieping's husband doing some dirty work in the kitchen.

 

 

Jingyun working on the dumplings, too.

 

The final spread.

Jieping, me, Jingyun, and Qingling after dinner.

Back to Dumplings at Jieping's